Regulatorisk 2017-02-15 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson ökar försäljningen i januari 2017

Försäljningen i januari ökar till 578 Mkr (558), en ökning om 4 procent jämfört med föregående år. Januari avslutar Clas Ohlsons tredje kvartal och summerar kvartalets försäljning till 2 695 Mkr (2 482), en försäljningsökning om 9 procent.

Försäljningen i januari ökar med 4 procent till 578 Mkr (558). I lokala valutor är försäljningen oförändrad jämfört med föregående år. Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 8 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 213.

Försäljningen i januari fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Januari
2016/17
Januari
2015/16
Procentuell förändring Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 253 259 -2 -2
Norge 235 209 +13 +3
Finland 67 63 +6 +4
Utanför Norden* 22 27 -19 -12
578 558 +4 0

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första nio månader (maj 2016 till januari 2017) ökar med 5 procent till 6 415 Mkr (6 098). I lokala valutor ökar försäljningen med 4 procent.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2016/17 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 15 mars 2017. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk