Regulatorisk 2004-09-10 08:00 CET Finansiell information

Vårt första kvartal 2004/05 – vinst på 98 Mkr före skatt

Försäljningen uppgick under vårt första kvartal till 635,3 Mkr, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år (519,3 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 614,5 Mkr på butiker och 20,8 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 23 procent för butikerna varav befintliga butiker var +10 procent i lokala valutor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 97,8 Mkr, en ökning med 36 procent jämfört med föregående år (71,8 Mkr). Ordinarie bolagsstämma hålls i Insjön i morgon, lördagen den 11 september 2004. Intresset är rekordstort då 1350 personer anmält sig. Försäljningen i augusti ökade med 15 procent Försäljningen i augusti uppgick till 225,9 Mkr vilket är en ökning med 15 procent mot föregående år (196,2 Mkr). Jämfört med samma månad föregående år har sju butiker tillkommit. Per land fördelar sig 146,9 Mkr på Sverige (134,0 Mkr), 73,8 Mkr på Norge (61,3 Mkr) och 5,2 Mkr på Finland (0,9 Mkr). Ändring av ersättningsvillkor för vd Den verkställande direktörens ersättningsvillkor har ändrats från och med innevarande verksamhetsår 2004/05. Som en del i det nya avtalet har tantiemet maximerats till 50 procent av fast årslön, med i övrigt oförändrad beräkningsgrund. Analytikerträff Analytikerträff hålls tisdagen 14 september klockan 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Financialhearings, tel 08-562 086 00 eller på fax 08-562 087 90, e-post hearings@financialhearings.com. För mer information kontakta VD, Gert Karnberger Telefon: 0247-444 34 Mobiltel: 070-529 63 00 E-post: gert.karnberger@clasohlson.se eller Vice VD, Lars Wallén Telefon: 0247-444 72 Mobiltel: 070-318 61 10 E-post: lars.wallen@clasohlson.se

Meny Språk