2005-03-10 08:00 CET Finansiell information

Våra första nio månader 2004/05 – vinst på 388 Mkr före skatt

Försäljningen uppgick under verksamhetsårets första nio månader (maj-jan) till 2 328,0 Mkr, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Av försäljningen fördelar sig 2 234,1 Mkr på butiker och 93,9 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 20 procent för butikerna varav jämförbara butiker var +7 procent i lokala valutor.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 387,5 Mkr, en ökning med 20 procent jämfört med föregående år (322,3 Mkr).

Resultatet efter skatt uppgick till 278,3 Mkr jämfört med 231,5 Mkr motsvarande period föregående år. Vinsten per aktie uppgick till 4,24 kr jämfört med 3,53 kr motsvarande period föregående år.

Nytt butikskoncept och ökade etableringsmål

Styrelsen har beslutat om ett nytt koncept för mellanstora butiker i tillägg till vårt nuvarande koncept med fullstora butiker. Vi kommer att använda konceptet i städer med 30-60 000 invånare. Butikerna kommer att innehålla hela vårt sortiment fördelat på en mindre försäljningsyta jämfört med våra fullstora butiker.

Vår bedömning är att vi kommer att erbjudas många nya butikslokaler i våra existerande marknader genom vårt nya koncept med mellanstora butiker. Styrelsen har därför beslutat om att höja våra framtida etableringsmål. För verksamhetsåret 2005/06 är vårt mål som tidigare 6-10 nya butiker medan det nya målet för 2006/07 är 12-15 nya butiker. Organisationen ska under tiden rustas för fortsatt expansion på både befintliga och nya marknader. Fördelningen mellan fullstora och mellanstora butiker är inte fastställd utan kommer att avgöras år från år beroende av de butikslägen vi kan kontraktera.

Försäljningen i februari ökade med 12 procent

Försäljningen i februari uppgick till 202,7 Mkr vilket är en ökning med 12 procent mot föregående år (181,5 Mkr). Jämfört med samma månad föregående år har sex butiker tillkommit. Per land fördelar sig 125,0 Mkr (118,8 Mkr) på Sverige, 68,3 Mkr (59,5 Mkr) på Norge och 9,4 Mkr (3,2 Mkr) på Finland.

Analytikerträff

Analytikerträff hålls tisdagen 15 mars klockan 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Financialhearings, tel 08-562 086 00 eller på fax 08-562 087 90, e-post hearings@financialhearings.com.

För mer information kontakta

Gert Karnberger, vd

Telefon: 0247-444 34

Mobiltel: 070-529 63 00

E-post: gert.karnberger@clasohlson.se

eller

Lars Wallén, vice vd

Telefon: 0247-444 72

Mobiltel: 070-318 61 10

E-post: lars.wallen@clasohlson.se

Meny Språk