Rörelserelaterade risker

Risker av rörelsekaraktär utgörs främst av risker förknippade med etablering på nya marknader, inköp i Asien, IT-system, konkurrens, logistik, strejk, nyckelpersoner, socialt ansvar, sortiment och svinn.

RISK

BESKRIVNING

RISKHANTERING

EXPANSION

Clas Ohlson expanderar sin verksamhet och varumärke över flera länder. Risken är att varumärket inte får förväntat genomslag på nya marknader och investeringarna inte ger avsett resultat. Clas Ohlsons expansion via franchise medför risker som främst är kopplat till Clas Ohlsons varumärke och koncept.

Clas Ohlson genomför djupgående marknadsanalys i varje enskilt fall av etablering på nya marknader och drar nytta av de erfarenheter som finns från tidigare etableringar. Franchise partners skriver under Clas Ohlsons uppförandekod och förbinder sig att verksamheten ska bedrivas på ett affärsetiskt sätt med respekt för mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och att de tar hänsyn till miljön. Clas Ohlson kontrollerar efterlevnaden vid regelbundna revisioner.

INKÖP

Clas Ohlson köper i dag drygt 40 procent av produkterna i Asien, varav merparten från Kina. Genom vårt egna inköpsbolag i Kina ska andelen inköp från Asien ökas ytterligare. Detta möjliggör en förstärkning av bolagets konkurrenskraft i den fortsatta expansionen. Det föreligger risk för mutor och korruption i inköpsprocessen, och leverantörer i låglöneländer innebär ökad risk för brister i arbetsförhållanden och respekt för mänskliga rättigheter. Den ökade exponeringen mot ett enskilt land innebär en ökad risk (politisk risk, transportrisk, valutarisk etc.).

Clas Ohlsons uppförandekod och etiska riktlinjer gäller för alla våra leverantörer och avtal. Genom egna revisionsteam i Kina följer vi upp att kraven i vår uppförandekod efterlevs. Fr.o.m. 2017 ingår Clas Ohlson i SEDEX för att ytterligare öka transparens om ansvarsfulla inköp. Clas Ohlson arbetar fortlöpande med att hitta nya marknader för inköp, både inom Europa och Asien.

IT-SYSTEM

Clas Ohlsons verksamhet är i mycket stor utsträckning beroende av IT-stöd. Det är därför viktigt att IT-systemen ger ett bra stöd i den dagliga verksamheten och håller en god driftsäkerhet. Det är också viktigt för att säkerställa effektivitet och som stöd vid beslutsfattande.

Implementering av nytt affärssystem pågår. Clas Ohlson har valt Microsoft Dynamics AX för framtida behov av programvara för verksamhetsstöd. Clas Ohlson har en policy för IT-säkerhet. Det finns standardiserade processer för implementering av nya system, byte av befintliga system samt den dagliga driften.

KONKURRENS

En tydlig trend inom detaljhandeln i Europa är att stora rikstäckande kedjor växer, oftast på bekostnad av mindre, enskilda fackhandlare. De stora kedjorna och aktörerna etablerar sig i flera länder genom såväl egna butiker som förvärv. Aktörerna på marknaden har därmed blivit både färre och större. Under de senaste åren har konkurrensen ökat, framför allt i Norden, genom fler butiker och köpcenter samt flera aktörer inom e-handel.

Clas Ohlson arbetar kontinuerligt med att utveckla sitt erbjudande, öka tillgängligheten och förstärka kundupplevelsen. Vidare arbetar koncernen ständigt med att utveckla koncept, butiksformat och omnikanalstruktur.

LOGISTIK

Clas Ohlsons distributionscentral i Insjön utgör navet i hela koncernens distributionskedja. Härifrån distribueras varor till samtliga butiker och distanshandelskunder. Under senare år har investeringar gjorts i distributionscentralen för att ytterligare effektivisera logistiken. Att samla logistiken till en ort är förknippat med vissa risker, till exempel avbrott i kommunikation och infrastruktur, brand eller strejk.

Clas Ohlson arbetar kontinuerligt med underhåll och översyn av system, brandskydd och säkerhetssystem m.m. Koncernen arbetar även kontinuerligt med översyn av distributionskedjan för att säkerställa effektivitet.

MEDARBETARE

Clas Ohlson behöver ha motiverade och duktiga medarbetare för att nå fastställda mål och strategier. Den geografiska placeringen av verksamheten i Insjön kan medföra svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Vår expansion ställer också stora krav på vår rekrytering, kompensutveckling och intern rörlighet.

Nya medarbetare tar del av vårt introduktionsprogram för att säkerställa förståelse för Clas Ohlsons värdegrund. Löner och andra villkor anpassas till marknaden. Clas Ohlson har även en rörlig ersättning som baseras på prestation. Koncernen eftersträvar goda relationer med såväl medarbetare som fackföreningar. I koncernen tillämpas flexibla arbetsförhållanden och interna karriärvägar för att kunna attrahera och behålla nyckelpersoner. Medarbetarundersökning genomförs vartannat år och följs aktivt upp. Vi strävar aktivt efter en ökad mångfald i vår rekryteringsprocess.

HÅLLBARHETSRISKER

Företagens intressenter ställer allt högre krav på företagens ansvarstagande. Clas Ohlson arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna som är integrerade i verksamheten och högt prioriterade. Om företaget brister i sitt hållbarhetsarbete finns risk för negativ påverkan på varumärke, försäljning och marknadsandelar.

Baserat på vår väsentlighetsanalys har Clas Ohlson integrerat 8 proiriterade hållbarhetsområden kopplat till bolagets strategier, processer och styrning. Utifrån ett värdekedjeperspektiv kan vi förstå vår negativa och positiva påverkan och hantera dessa på ett effektivt sätt. Clas Ohlson har skrivit under FN:s Global Compact’s 10 principer gällande anti-korruption, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö. Bolagets policyer speglar dessa åtagande.

SORTIMENT OCH KOMMUNIKATION

Bolagets viktigaste uppgift är att erbjuda kunderna ett brett, attraktivt och prisvärt sortiment. Om Clas Ohlson skulle missbedöma nya trender inom såväl produkter som kommunikation kan det innebära lägre tillväxt och lönsamhet.

Koncernens sortimentsråd har det övergripande ansvaret för sortimentets utformning. Vidare arbetar Clas Ohlson med djupgående marknads- och konkurrensanalyser för att skapa goda förutsättningar för att kunna utforma ett attraktivt och prisvärt sortiment. Clas Ohlson arbetar kontinuerligt för att ha ett tydligt och inspirerande butiks- och e-handelskoncept, rätt prissättning och bra service. Koncernen har ett kommersiellt råd som hanterar Clas Ohlsons marknadsföringsstrategier.

SVINN

Clas Ohlson utsätts dagligen för svinn, såsom till exempel butikssnatteri.

Koncernen bedriver ett långsiktigt förebyggande arbete för att minska svinnet, bland annat genom utbildningsinsatser och teknisk utrustning. Vidare genomförs kontinuerlig uppföljning, utvärdering och anpassning av säkerhetsarbetet.

Meny Språk