Risker och osäkerhetsfaktorer

Clas Ohlsons verksamhet medför risker som i varierande omfattning kan påverka koncernen negativt. De kan delas in i rörelserelaterade risker och finansiella risker.

Både rörelserelaterade och finansiella risker kan på kort och lång sikt påverka möjligheterna att uppnå fastställda mål enligt bolagets affärsplan. Genom att skapa medvetenhet om verksamhetens risker kan de kontrolleras, begränsas och hanteras. Vidare kan rätt hanterade risker leda till möjligheter och addera värde till verksamheten.

Clas Ohlson arbetar kontinuerligt med att uppdatera koncernens risksituation och detta sker genom en dokumenterad systematisk process där risker identifieras, värderas, hanteras och rapporteras.

Prioritet läggs på de risker som bedöms kunna ge mest negativ effekt utifrån sannolikhet för inträffande och tänkbar påverkan på verksamheten. Klassificering görs också utifrån hur väl genomförda motåtgärder motsvarar önskad nivå med hjälp av färgerna grön, gul och röd.

Riskerna sammanställs i riskkartor för att tydliggöra den samlade exponeringen och var åtgärder bör prioriteras. Genom kartläggningen kan fokus riktas mot att minska företagets riskexponering och att reducera konsekvensen av eventuella infriade risker. I takt med att verksamheten växer och utvecklas kommer detta arbete även fortsatt att ha en hög prioritet.

Kartläggningen görs på koncernnivå, i respektive funktion med utgångspunkt från koncernledningens sammansättning. Den utgör en viktig del för bolagsledningens och styrelsens strategiska och operativa styrning. Arbetet med att sammanställa, övervaka och utveckla riskarbetet görs av koncernens riskkommitté. Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för koncernens riskarbete.

Rapportering av koncernens samlade riskstatus görs internt till revisionsutskott och styrelse två gånger per år och vid behov löpande.

Rörelserelaterade och finansiella risker

Risker av rörelsekaraktär utgörs främst av risker förknippade med etablering på nya marknader, inköp i Asien, IT-system, konkurrens, logistik, strejk, nyckelpersoner, socialt ansvar, sortiment och svinn. 

Risker av finansiell karaktär utgörs främst av risker förknippade med konjunkturförutsättningar, löneinflation, råvarupriser, transportkostnader och valutaexponering. 

Meny Språk