Nyckeltalsdefinitioner och ordlista

Clas Ohlson använder sig av vissa finansiella mått i årsredovisningen som inte definieras enligt IFRS. Clas Ohlson anser att nyckeltalen är relevanta för användarna av den finansiella rapporten som ett komplement för att bedöma Clas Ohlsons prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag.

Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Nedan presenteras mått som inte definieras enligt IFRS, om inte annat anges.

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital beräknas som summan av eget kapital för de senaste tolv månaderna dividerat med tolv.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som summan av sysselsatt kapital för de senaste tolv månaderna dividerat med tolv.

Bruttomarginal

Bruttoresultat dividerat med periodens försäljning.

Bruttoresultat

Bruttoresultat beräknas som summan av försäljning minus kostnad för sålda varor.

Direktavkastning

Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

Försäljningstillväxt

Försäljning i relation till försäljning under motsvarande period föregående år.

Genomsnittligt lagervärde

Genomsnittligt lagervärde beräknas som summan av varulager för de senaste tolv månaderna dividerat med tolv.

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat justerat med poster som inte ingår i kassaflödet, ränta, betald skatt och förändring av rörelsekapital.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning.

P/e-tal

Börskurs vid årets slut dividerat med vinst per aktie före utspädning.

Rörelsekapital

Summan av omsättningstillgångar minus likvida medel (varulager och kortfristiga fordringar), minskat med kortfristiga skulder, icke räntebärande.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat dividerat med periodens försäljning.

Rörelseresultat

Rörelseresultat utgörs av resultat före finansiella poster och skatt.

Soliditet

Eget kapital vid periodens slut dividerat med balansomslutning (summa tillgångar).

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen (summa tillgångar) minus kortfristiga och långfristiga skulder, icke räntebärande.

Totalavkastning

Summan av kursförändring inklusive återinvesterad utdelning i relation till börskurs vid årets början.

Totalresultat per aktie

Totalresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning.

Utdelningsandel

Utdelning dividerat med vinst per aktie före utspädning.

Vinst per aktie (före och efter utspädning)*

Periodens resultat dividerat med antal aktier (före och efter utspädning). *Defineras enligt IFRS

Ordlista

Clas Office

Vårt koncept som underlättar köp för våra företagskunder.

Club Clas

Vårt lojalitetsprogram, vår kundklubb.

EU Ecolabel

En gemensam miljömärkning inom EU- och EES-området. Märkningen jämställs med Svanen.

Franchise

Koncept där vi ”hyr ut” varumärket till extern aktör som driver butik i vårt namn.

Försäljnings per kvadratmeter

Butikens försäljning i förhållande till den effektiva butiksytan. För nya butiker har omräkning skett i förhållande till hur länge butiken har varit öppen.

FN:s Global Compact

FN:s internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag.

GRI

Global Reporting Initiative, en global standard för hållbarhetsredovisning.

Jämförbara enheter

Enheter som varit öppna innevarande period och hela motsvarande period föregående år.

Konverteringsgrad

Andel besökare som genomför ett köp.

LEAN

Filosofi om hur man uppnår ett resurssnålt arbetssätt.

Nasdaq Stockholm

Marknadsplats för handel med värdepapper där Clas Ohlsons B-aktie är noterad.

Omnikanal

En shoppingupplevelse där kunden upplever en sömlös samverkan mellan fysiska butiker, onlinebutik och telefonbutik.

Produkter för en mer hållbar livsstil

Produkter som har en positiv eller en betydligt lägre påverkan på miljön under sin livscykel än en standardprodukt.

sCORE

Systems for Clas Ohlson Retail Efficiency, vårt projekt för införande av ett nytt affärssystem.

Servicegrad

Andel av sortimentet som finns tillgängligt ”på hyllan” i våra försäljningskanaler.

Snittkvitto

Genomsnittligt belopp per köp.

Svanen

Svanen är det officiella nordiska miljömärket. Arbetet med Svanen sköts av SIS Miljömärkning AB på uppdrag av regering och riksdag.

Trafik

Antal besökare.

Uppförandekod

De krav vi ställer på oss själva och på våra leverantörer av produkter och tjänster beträffande arbetsvillkor, arbetsmiljö och miljö.

Meny Språk