Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Styrelsen har vid det konstituerande styrelsemötet i september 2018 utsett ett revisionsutskott för räkenskapsåret 2018/19 bestående av Göran Sundström (ordförande), Charlotte Strömberg och Håkan Lundstedt. Styrelsen har utfärdat en instruktion för utskottets arbete. 

Utskottet ansvarar för att säkerställa kvalitet i den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet ansvarar även för att övervaka effektiviteten i riskhantering och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Räkenskapsåret 2017/18

Styrelsen utsåg vid det konstituerande styrelsemötet 2017 ett
revisionsutskott bestående av Cecilia Marlow (ordförande), Göran Sundström och Charlotte Strömberg. Styrelsen har utfärdat en instruktion för utskottets arbete. 

Utskottets ledamöter har sammanträffat med revisorerna vid två tillfällen under räkenskapsåret 2017/18 för att informera sig om revisionens inriktning och diskutera synen på företagets risker.

Revisorerna har även medverkat på flertalet av utskottets övriga möten. Viktiga uppgifter för revisionsutskottet är att fungera som kommunikationslänk mellan styrelsen och bolagets revisorer och att fastställa vilka tjänster utöver revision som kan upphandlas av bolagets revisorer. Revisionsinsatsen utvärderas årligen och information om utfallet lämnas till valberedningen.

Revisionsutskottet har haft sju möten under verksamhetsåret. Närvaron 2017/18 framgår av tabellen på den här sidan. Mötena har protokollförts och avrapporterats på nästkommande styrelsemöte. Representanter för bolagets ledning har deltagit på utskottets möten som adjungerade ledamöter. Mötena har bland annat behandlat frågeställningar i syfte att säkerställa effektiviteten i riskhantering och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Dessutom har bolagets delårsrapporter, årsredovisning, frågor beträffande redovisning, likviditet med mera behandlats i utskottet.

Ersättningsutskott

Enligt aktiebolagslagen ska årsstämman i ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad besluta om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det följer även av koden att styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott. 

Clas Ohlsons styrelse beslutade per september 2018 att ersättningsutskottet för räkenskapsåret 2018/19 ska bestå av Kenneth Bengtsson, Mathias Haid och Göran Näsholm. Styrelsen har utfärdat en instruktion för utskottets arbete.

Ersättningsutskottet lägger fram förslag till riktlinjer när det gäller fast lön och rörlig ersättning för ledande befattningshavare. På motsvarande sätt fungerar processen när det gäller rörlig ersättning för samtliga medarbetare.

Räkenskapsåret 2017/18

Clas Ohlsons ersättningsutskott 2017/18 bestod av Kenneth Bengtsson (ordförande), Göran Näsholm och Mathias Haid, enligt beslut taget av Clas Ohlsons styrelse i september 2017. Styrelsen har utfärdat en instruktion för utskottets arbete.

Utskottet har under räkenskapsåret 2017/18  haft sex möten. Närvaron framgår av tabellen på den här sidan. Mötena har protokollförts och rapporterats på nästkommande styrelsemöte. Utskottet har bland annat hanterat frågor beträffande fast och rörlig ersättning samt utarbetat förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI).

Meny Språk