Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Styrelsens revisionsutskott består av Cecilia Marlow (ordförande), Göran Sundström och Charlotte Strömberg.

Revisionsutskottet ansvarar för att säkerställa kvalitet i den finansiella rapporteringen och för att övervaka effektiviteten i riskhantering och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Under verksamhetsåret 2016/17 har revisionsutskottets ledamöter sammanträffat med revisorerna vid två tillfällen för att informera sig om revisionens inriktning och diskutera synen på företagets risker. Revisorerna har även medverkat på flertalet av utskottets övriga möten. Viktiga uppgifter för revisionsutskottet är att fungera som kommunikationslänk mellan styrelsen och bolagets revisorer och att fastställa vilka tjänster utöver revision som kan upphandlas av bolagets revisorer. Revisionsinsatsen utvärderas årligen och information om utfallet lämnas till valberedningen.

Revisionsutskottet har haft sju möten under verksamhetsåret 2016/17. Mötena har protokollförts och avrapporterats på nästkommande styrelsemöte. Representanter för bolagets ledning har deltagit på utskottets möten som adjungerade ledamöter. Mötena har bland annat behandlat frågeställningar i syfte att säkerställa effektiviteten i riskhantering och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Dessutom har bolagets delårsrapporter, årsredovisning, frågor beträffande redovisning, likviditet med mera behandlats i utskottet.

Ersättningsutskott

Styrelsens ersättningsutskott består av Kenneth Bengtsson (ordförande), Göran Näsholm och Mathias Haid.

Ersättningsutskottet lägger fram förslag till riktlinjer när det gäller fast lön och rörlig ersättning för ledande befattningshavare. På motsvarande sätt fungerar processen när det gäller rörlig ersättning för samtliga medarbetare.

Under verksamhetsåret 2016/17 har ersättningsutskottet haft fem möten. Mötena har protokollförts och rapporterats på nästkommande styrelsemöte. Utskottet har bland annat hanterat frågor beträffande fast och rörlig ersättning samt utarbetat förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI).

Meny Språk