Om styrelsen

Styrelse

Det är Clas Ohlsons aktieägare som varje år vid årsstämman utser bolagets styrelse. Styrelsen består under verksamhetsåret 2018/19 av åtta ledamöter, som är valda av årsstämman. Utöver dessa ingår också två ledamöter och två suppleanter, som representanter för de fackliga organisationerna inom företaget. Dessa utses av sin respektive organisation.

Styrelsen uppfyller kodens krav på oberoende. Samtliga ledamöter förutom Mathias Haid och Göran Sundström anses som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledning samt större aktieägare. Clas Ohlson strävar efter mångfald, innefattande att, över tid, ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män i styrelsen.

Könsfördelningen i styrelsen bland de bolagsstämmovalda ledamöterna har under verksamhetsåret 2017/18 varit fyra män (50,0 procent) och fyra kvinnor (50,0 procent). Föregående år var fördelningen fyra män (57,1 procent) och tre kvinnor (42,9 procent). Vid årsstämman 2017 invaldes Charlotte Strömberg och Anne Thorstvedt Sjöberg.

Styrelsens möten

Direkt efter årsstämman hålls ett konstituerande styrelsemöte där styrelsens arbetsordning samt instruktion till bolagets vd fastställs. Vid detta möte utses även ledamöter till styrelsens revisions- och ersättningsutskott samt firmatecknare för bolaget.

Utöver detta möte har styrelsen ytterligare minst sju möten under verksamhetsåret. Dessa hålls kvartalsvis i samband med offentliggörandet av bolagets ekonomiska rapporter och därutöver en gång i juni inför slutförandet av årsredovisningen, en gång i samband med årsstämman samt en gång under hösten för strategiska diskussioner. Strategimötet brukar pågå i två dagar medan övriga möten normalt pågår i en dag. På strategimötet diskuteras i huvudsak frågor avseende koncernens mål och strategier, sortiment, etableringsstrategi och större investeringar.

På övriga möten hanteras i huvudsak sedvanliga styrelsefrågor, bolagets rapporter och avrapportering från styrelsens utskott.

På tre av styrelsemötena deltar bolagets revisorer och avrapporterar vad som framkommit under revisionen. Styrelsen träffar revisorerna en gång per år utan att företagsledningen är närvarande. Styrelsen har under verksamhetsåret haft tolv styrelsemöten varav ett strategimöte. Styrelsen utvärderar sitt arbete årligen.


Styrelsens arbetssätt


Styrelsens arbetsordning förelägger vilka punkter på dagordningen som ska vara fasta och vilka som kan variera. Normalt ska varje styrelsemöte innehålla en fördjupning inom ett specifikt tema för att kunna ge styrelsen en fördjupad kunskap och förståelse i de olika delarna av bolagets verksamhet. Vid behandlingen av dessa områden kan även tjänstemän från bolaget delta som föredragande.

Frågor som hanterats i styrelsen under året är strategisk inriktning, uppföljning av affärsplan, genomgång av riskhantering, väsentliga verksamhetsprocesser, utvecklingen av nuvarande marknader och expansion.

Arbetet i styrelsens utskott utgör en viktig del i styrelsearbetet. Styrelsen har upprättat instruktioner för utskottens arbete.

Ersättningsutskottet och revisionsutskottet bereder de frågor som inryms inom utskottens arbetsområden. De frågor som behandlas på utskottsmötena protokollförs och delges övriga styrelseledamöter på styrelsesammanträdena.

Arbetsordningen anger också att styrelsen minst två gånger per år ska sammanträffa med bolagets revisorer. Därutöver reglerar arbetsordningen vissa  formella frågor såsom kallelseregler och sekretess.

Styrelsens sammansättning och närvaro under verksamhetsåret 2017/20181

Ledamot 2,3 Invald Oberoende4  Oberoende5 Styrelsemöten Revisionsutskott Ersättningsutskott Valberedning9
Kenneth Bengtsson 2013 Ja Ja 12/126   6/66 5/5
Ros-Marie Grusén 2016 Ja Ja
11/12
     
Mathias Haid 2015 Ja Nej8 11/12
  6/6
 
Cecilia Marlow 2007 Ja Ja 12/12 7/76    
Göran Näsholm 2015 Ja Ja 11/12
  6/6 
 
Charlotte Strömberg 2017 Ja Ja 7/77 4/47    
Göran Sundström 2014 Ja Nej8
12/12 7/7    5/5
Sanna Suvanto-Harsaae 2010 Ja Ja 3/57
  3/37  
Anne Thorstvedt Sjöberg 2017 Ja Ja 6/77      

De fackliga organisationerna har under året haft 3 representanter i styrelsen, två ledamöter och en suppleant.

För ytterligare information om styrelseledamöter, se denna sida. Styrelsens och utskottens arbete beskrivs överst här på sidan, eller mer detaljerat i årsredovisningen på sidorna 81-83.

2 För uppgift om födelseår, arbetslivserfarenhet, uppdrag och aktieinnehav se denna sida.

3 Ledamöternas ersättningar framgår av denna sida.

4 Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning. 

5 Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt Svensk kod för bolagsstyrning. 

6Ordförande. 

7Vid årssstämman 2017 invaldes Charlotte Strömberg och Anne Thorstvedt Sjöberg som styrelseledamöter. Sanna Suvanto-Harsaae avböjde omval. Utskottens sammansättning ändrades vid konstituerande möte efter årsstämman 2017.

8 Företräder eller är stor aktieägare. För att se stora aktieägare, se denna sida. 

9 För valberedningen har endast de ledamöter som även ingår i styrelsen redovisats

Styrelsens arbetskalender

Meny Språk