Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Styrelseledamöter som är anställda i bolaget erhåller ej styrelsearvode. Pension eller övriga incitamentsprogram utgår ej till bolagets styrelse.

Inga styrelsearvoden har utgått i dotterföretagen.

  2016/17  2015/16 
   Styrelse­arvode  Utskotts­arvode  Styrelse­arvode  Utskotts­arvode
Styrelsen        
Kenneth Bengtsson, ordförande 0,64 0,12 0,63 0,12
Mathias Haid, ledamot 0,32 0,06 0,31 0,06
Cecilia Marlow, ledamot 0,32 0,14 0,31 0,14
Sanna Suvanto-Harsaae, ledamot 0,32 0,06 0,31 0,06
Klas Balkow, ledamot och vd 0,00 0,00 0,00 0,00
Göran Sundström, ledamot 0,32 0,06 0,31 0,06
Ros-Marie Grusén, ledamot 0,32 0,00 0,00 0,00
Katarina Sjögren Petrini, ledamot 0,00 0,00 0,31 0,07
Göran Näsholm, ledamot 0,32 0,06 0,31 0,07
Summa styrelsen 2,52 0,59 2,52 0,59

Ledamoten Klas Balkow har fått ersättning i egenskap av vd och koncernchef i bolaget. Vid årsstämman 2016 invaldes Ros-Marie Grusén i styrelsen efter att Katarina Sjögren Petrini och Klas Balkow avböjt omval.

Könsfördelning i styrelsen bland de bolagsstämmovalda ledamöterna har under verksamhetsåret 2016/2017 varit fyra män och tre kvinnor. Fördelningen blir således 57,1 procent män och 42,9 procent kvinnor.

Meny Språk