Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Styrelseledamöter som är anställda i bolaget erhåller ej styrelsearvode. Pension eller övriga incitamentsprogram utgår ej till bolagets styrelse.

Inga styrelsearvoden har utgått i dotterbolagen.

Vid årsstämman 2017 invaldes Charlotte Strömberg och Anne Thorstvedt Sjöberg
i styrelsen efter att Sanna Suvanto-Harsaae avböjt omval.

Könsfördelning i styrelsen bland de bolagsstämmovalda ledamöterna har under
verksamhetsåret 2017/18 varit fyra män och fyra kvinnor. Fördelningen blir således 50,0 procent män och 50,0 procent kvinnor.

Meny Språk