Att säkerställa efterlevnad av lagar och regler samt hög affärsetik

Vår uppförandekod och våra affärsetiska riktlinjer definierar de krav och förhållningssätt som både medarbetare som samarbetspartners förväntas leva upp till.

Clas Ohlson har nolltolerans mot korruption och mutor. Vi ska alltid agera i enlighet med våra affärsetiska riktlinjer oavsett var i världen vi gör våra affärer.

Vår uppförandekod och affärsetiska riktlinjer beskriver Clas Ohlsons åtagande att arbeta efter höga etiska normer när vi gör affärer. De beskriver också våra förväntningar på varje enskild medarbetare och samarbetspartner.

Vi har regelbundna utbildningar för ledande befattningshavare och för medarbetare som arbetar med större inköp och avtal. Vi har också utbildningar för våra samarbetspartners. Utbildningen genomförs i mindre grupper, på relevant språk och med lokal anpassning. Att hantera affärsetiska risker är särskilt viktigt när vi expanderar till nya inköpsmarknader.

De affärsetiska riktlinjerna och uppförandekoden inkluderas i alla inköpsavtal och vi strävar efter att inkludera dem i alla större avtal. Vi är tydliga med att brott mot de affärsetiska riktlinjerna kan leda till arbetsrättsliga och straffrättsliga konsekvenser samt att samarbeten avslutas.

Genom information och fortsatta utbildningsinsatser, internt och med externa samarbetspartners, arbetar vi också framåt med att säkerställa nolltolerans mot korruption och att våra standarder för affärsetik efterlevs. Oannonserade revisioner genomförs med jämna mellanrum.

Clas Ohlson har en tydlig barnrättsfokus och har tidigare samarbetat med Ecpat för att säkra att våra interna policyer och processer håller en hög etisk nivå. Under verksamhetsåret har vi initierat en implementering av mjukvaran Netclean i våra IT-system för att motverka att övergreppsbilder på barn skall spridas och lagras i våra IT-system.

Läs mer om vårt barnrättsfokus här

Meny Språk