Rädda Barnen

Vi samarbetar sedan 2012 med Rädda Barnen i Kina genom Rädda Barnens CSR-Center för barnrättsfrågor, CCR CSR, med syfte att stödja migrantarbetare i Kina och deras barn.

Det finns i Kina idag över 260 miljoner migrantarbetare vars 15,5 miljoner barn lämnas på landsbygden när deras föräldrar flyttar till storstäderna för att jobba. Barnen växer ofta upp under andra familjemedlemmars tillsyn och får träffa sina föräldrar kanske bara en gång om året. De barn som trots allt flyttar med sina föräldrar till städerna lever ofta i utsatta miljöer med knappa resurser och begränsad tillgång till utbildning och sjukvård.

Vårt samarbete med Rädda Barnen fokuserar primärt på utbildning i att vara en god förälder trots ett föräldraskap på distans eller under migrantförhållanden, aktiviteter för föräldrarna och deras barn samt tillhandahållande av så kallade ”Smart watches” (smarta klockor) som underlättar för daglig digital kommunikation på distans mellan barn och förälder. Under 2019 har programmet med ”Smart watches” involverat 400 arbetare och 600 barn.

Under året fick 551 migrantarbetande föräldrar utbildning i föräldraskap på distans, vilket indirekt gynnade 827 barn. Både nöjdhet och anställningstid bland föräldrarna ökade på de fabriker som genomfört programmet. Under året har även utbildningen i föräldraskap genomförts av medarbetare på våra kontor i Kina.

Läs mer på Rädda Barnens hemsida

Läs mer på CCR CSRs hemsida

Meny Språk