Rädda Barnen/The Centre for Child Rights and Business

Vi samarbetar sedan 2012 med Rädda Barnen i Kina genom Rädda Barnens center för barnrättsfrågor, ”the Centre for Child Rights and Business", med syfte att stödja migrantarbetare i Kina och deras barn.

Det finns i Kina idag över 260 miljoner migrantarbetare vars 15,5 miljoner barn lämnas på landsbygden när deras föräldrar flyttar till storstäderna för att jobba. Barnen växer ofta upp under andra familjemedlemmars tillsyn och får träffa sina föräldrar kanske bara en gång om året. De barn som trots allt flyttar med sina föräldrar till städerna lever ofta i utsatta miljöer med knappa resurser och begränsad tillgång till utbildning och sjukvård.

Vårt samarbete med Rädda Barnen/the Centre for Child Rights and Business fokuserar primärt på utbildning i att vara en god förälder trots ett föräldraskap på distans eller under migrantförhållanden, aktiviteter för föräldrarna och deras barn samt tillhandahållande av så kallade ”Smart watches” (smarta klockor) som underlättar för daglig digital kommunikation på distans mellan barn och förälder. Året 2020 präglades mycket av pandemin men trots det utfördes 20 föräldrautbildningar online, 12 gemensamma aktiviteter för 160 deltagande föräldrar och barn som lever åtskilda. Programmet med ”Smart watches” involverade under året 190 barn och föräldrar.

Läs mer på Rädda Barnens hemsida

Läs mer på the Centre for Child Rights and Business hemsida

Meny Språk