Väsentlighet - det som verkligen räknas

Clas Ohlson arbetar enligt en tydlig process för att analysera, prioritera och validera våra viktigaste hållbarhetsfrågor. Vår väsentlighetsanalys utgör grunden för vårt sätt att arbeta med hållbarhet och hur vi rapporterar social och miljömässig påverkan.

Processen bidrar till att identifiera de frågor som är mest relevanta för att leverera ett långsiktigt värdeskapande till våra viktigaste intressenter. Den bidrar också till att identifiera affärsmodellens största påverkan på miljön och samhället, de viktigaste bidragen till våra övergripande verksamhetsmål och att bygga Clas Ohlson som ett meningsfullt och trovärdigt varumärke och företag.

Processen är framåtriktad och har bidragit till att identifiera de frågor som rustar oss och gör oss motståndskraftiga genom att hantera risker och ta tillvara möjligheter som ett snabbt föränderligt samhälle för med sig.

Processen i korthet

Vår väsentlighetsanalys har uppdaterats som en del av Clas Ohlsons strategiska översyn. För att identifiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna har vi tillämpat en process i sex steg, där resultaten från varje steg leder vidare till nästa.

1. De trender och drivkrafter som kommer att forma framtiden analyseras.

2. Ämnesområden som kan vara relevanta för bolagets strategi identifieras och kategoriseras under vart och ett av de tre strategiska fokusområdena – Ett unikt kunderbjudande, Kundservice i världsklass samt Smart och enkelt.

3. Frågorna rangordnas i en intern process tillsammans med affärsområdeschefer och experter med insikter från våra främsta intressentgrupper.

4. Resultaten valideras genom intervjuer med externa intressenter, en onlineundersökning samt genom ledningsgruppen.

5. De områden som har den största påverkan i varje fas av värdekedjan identifieras för att utvärdera var påverkan inträffar, var den kan skapa störst värde och var vårt ansvar börjar och slutar.

6. Resultaten sammanställs med rekommendationer för fortsatt integration i bolagets strategi.

Genom att involvera interna och externa representanter i arbetet, får vi insyn i hur vi kan skapa värde för våra intressenter. Dessutom kan vi bättre analysera hur hållbarhetsfrågor påverkar vårt sätt att hantera risker och utveckla nya affärsmöjligheter.

Meny Språk