Material och kemikalier i produkter

Med ett tydligt kravställande gentemot leverantörer, god kontroll och ökad transparens säkerställer vi att vi ligger steget före i vårt kemikaliearbete och behåller kundernas förtroende.

De flesta produkterna i Clas Ohlsons sortiment omfattas av olika EU direktiv och förordningar gällande säkerhet, miljö- och hälsorisker. Vi ska alltid möta lagkrav, men i vissa fall går vi längre än vad lagen kräver. Det innebär bland annat att vi ställer krav på att inga ämnen på REACH kandidatlista får förekomma i någon av våra produkter. För textilier och mjuka plastdelar som kommer i kontakt med huden utgår vi från försiktighetsprincipen och utvecklar krav baserade på branschstandarder och egna bedömningar.

Vi fortsätter förbättra våra processer för att hantera, kontrollera och kunna vara transparenta med information som rör kemikalier i produkter. Det ger oss förutsättningar att identifiera och prioritera kemikalier som bör fasas ut.

Hur vi arbetar

Vi har definierat en process för hur vi årligen uppdaterar våra krav gällande kemikalier i produkter, förtydligat rutiner för stickprovskontroller av färdiga produkter samt klargjort ansvar och befogenheter för de gånger som vi hittar avvikelser vid våra produktkontroller.

Clas Ohlson har tillsammans med andra företag slutit en överenskommelse att på frivillig basis dela testresultat och information med leverantörer och företag som säljer produkten, när avvikelser identifierats.

Under verksamhetsåret 2017/18 har vi genomfört utbildningar för att öka kunskapen hos medarbetare som ansvarar för att utvärdera att produkter och leverantörerna lever upp till våra krav.

Vi har också börjat göra leverantörsrevisioner avseende kemikalier i tillverkningen, med fokus på inkommande material, ett viktigt komplement till de krav vi ställer på slutprodukter. Utgångspunkten för kontroll av efterlevnaden är en riskanalys för att tydligt fokusera där risken för avvikelser är störst. Resultat från kontroller och uppföljningar visar att detta ger resultat, två exempel är arbetet med att minska flamskyddsmedel och PAH i produkter. Allvarliga avvikelser kan leda till att produkter slutar säljas eller tas tillbaka från marknaden. Under året har vi även förtydligat våra krav avseende lukt från produkter.

Under verksamhetsåret 2018/19 fortsätter vi att utveckla arbetet med kemikalierevisioner hos leverantörer, förtydliga kravställningen avseende produkter med fokus på PFA ämnen, samt förbereda för implementering av stärkt systemstöd.

Meny Språk