Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

Mer än 70 procent av våra produkter tillverkas i länder där det finns en förhöjd risk för avvikelser mot vår uppförandekod.

Därför är det viktigt att kontinuerligt kontrollera och följa upp att våra leverantörer lever upp till våra krav kring arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö.

Att följa upp efterlevnaden av de krav som vi ställer i vår uppförandekod bidrar till förbättrade förhållanden för leverantörer, deras anställda och det lokala samhället.

För att försöka bidra till en bestående positiv förändring hos leverantörer satsar vi, vid sidan av kontinuerliga revisioner, på utbildningsinsatser tillsammans med andra företag och organisationer.

Hur vi arbetar

Clas Ohlsons uppförandekod  definierar de krav vi ställer på våra leverantörer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, hälsa och säkerhet och miljö.

Vi har välförankrade processer för att kontrollera efterlevnad samt för uppföljning av avvikelser från uppförandekoden.

Innan vi inleder samarbete med en ny leverantör gör vi en bedömning av om kraven är uppfyllda, och om inte, att leverantören är beredd att åtgärda avvikelserna. I de fall vi påträffar allvarliga avvikelser inleder vi inte något samarbete. Varje leverantör bedöms efter kraven i uppförandekoden minst vartannat år.

Clas Ohlson har inlett ett samarbete med Sedex, världens största partnerskap för ökad transparens avseende ansvarsfulla inköp. Detta samarbete förankrar vår ambitionsnivå, ger oss ökad effektivitet i revisionsarbetet och gör det möjligt att fokusera våra resurser på strategiska initiativ som bidrar till bestående förändring hos våra leverantörer.

Vårt mål

Minst 98 procent av leverantörerna ska leva upp till kraven i vår uppförandekod gällande arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö utan allvarligare avvikelser.

Vid våra revisioner, både annonserade och oannonserade, fann vi att 98 procent av leverantörerna levde upp till kraven 2016/17. Under året genomfördes 346 revisioner.

Meny Språk