Energieffektivitet

Den ökande växthuseffekten är en alltmer prioriterad fråga i vår omvärld.

Kunder och andra intressenter förväntar sig att vi som företag arbetar för att minska energianvändning och koldioxidutsläpp i vår värdekedja. 

När vi fortsätter växa som bolag är det därför viktigt att våra koldioxidutsläpp från transporter och försäljning inte växer i samma takt.

Mer än 80 procent av de utsläpp vi har störst möjlighet att påverka är förknippade med produkttransporter, och det har därför varit särskilt prioriterat för oss att minska dessa utsläpp. Utöver transporterna arbetar vi också kontinuerligt med att effektivisera användningen av el och värme i våra butiker, kontor och vår distributionscentral

Hur vi arbetar

Vi styr om våra transporter för högre leveranssäkerhet, lägre kostnad och minskad miljöbelastning. Detta innebär att vi hela tiden strävar efter att öka andelen transporter som görs med båt och tåg. Så gott som allt gods från våra leverantörer i Asien går med båt till Göteborgs hamn, och transporteras därefter på järnväg till vår distributionscentral i Insjön.

Flödet från våra europeiska leverantörer går till Helsingborgs hamn, där det samlastas för tågtransport till Insjön. Vi har också lyckats styra över en stor del av uttransporterna till butik så att även dessa går med tåg.

Förutom att styra om våra transporter till tåg, så arbetar vi också med att öka fyllnadsgraden i våra godscontainrar från Asien.

I butiken

I butiksledet använder vi Clas Ohlsons designmanual för att systematisera arbetet med energi- och resurseffektivisering. Manualen specificerar bland annat att LED-belysning ska installeras vid etablering av nya butiker.

Elförbrukningen i LED-konverterade butiker minskar i genomsnitt med 38 procent och energibesparingen blir 35 KWh per kvadratmeter. Vid slutet av verksamhetsåret 2016/17 hade 34 procent av våra butiker konverterats till LED.

Våra mål

Transporter

Vårt tidigare mål var att minska de relativa CO2-utsläppen från transporter med minst 50 procent under 2007-2020 till 16 gram CO2 per tonkilometer. Detta mål uppnåddes redan i maj 2017. Målet reviderades då till att minska CO2-utsläppen relativt vår omsättning. 

Vi fortsätter att arbeta för att styra om våra transporter till miljömässigt bättre transportslag för att minska Clas Ohlsons utsläpp av CO2.  Andelen tåg ska öka på bekostnad av lastbil och uppgå till hälften av de totala landtransporterna år 2020. Under det senaste verksamhetsåret nådde vi 44%.

Meny Språk