En attraktiv arbetsgivare

Förmågan att attrahera och behålla duktiga medarbetare är viktigt för företagets konkurrenskraft.

När kampen om arbetskraft blir allt hårdare blir det ännu viktigare för Clas Ohlson att vara ett värderingsstyrt och hållbart bolag.

Det är också viktigt för oss att kunna erbjuda en stimulerande och hälsosam arbetsmiljö, där våra medarbetare mår fysiskt och psykiskt bra och känner tillit, gemenskap och trygghet.

Clas Ohlson jobbar aktivt och förebyggande för att öka frisknärvaron, bland annat genom satsningar på ledarskap, kompetensutveckling och friskvård. God hälsa, säkerhet och välbefinnande är alla viktiga framgångsfaktorer.

Vi tror att mångfald gynnar innovation och hjälper oss förutse framtida behov och utmaningar.

Hur vi arbetar

Vi har gemensamma policyer och processer som styr hur vi arbetar med personalfrågor. Därutöver styrs arbetet genom vårt HR forum där vi prioriterar, koordinerar, följer upp och utvärderar vårt arbete.

Vårt introduktionsprogram säkerställer att alla nyanställda får en bred förståelse för Clas Ohlsons historia och värderingar, vår vision, mission och vårt hållbarhetsarbete.

Varje medarbetare får kontinuerlig kompetensutveckling och individuellt anpassad vidareutbildning, individuellt eller i grupp. Clas Ohlson Academy samordnar och driver utbildning på alla nivåer och på samtliga marknader, digitalt och i klassrum.

Vi ser att nya arbetsuppgifter är en väg till nya utmaningar inom koncernen och det finns stora möjligheter att fördjupa sin kunskap eller byta inriktning och att arbeta internationellt. Genom karriärplanering och intern utveckling säkerställer vi att Clas Ohlson-andan följer med till nya marknader.

Vårt mål

Vår målsättning är att frisknärvaron ska överstiga 96 procent på årsbasis. Verksamhetsåret 2016/17 var frisknärvaron 94 procent.

I hela koncernen är fördelningen 42 procent kvinnor och 58 procent män. Under året 2016/2017 uppgick andelen kvinnliga chefer till 34 procent.

Målet är att inget kön ska stå för mindre än 40 procent i varje enskild yrkeskategori. Vi arbetar också för en ökad balans gällande ålder och strävar efter att rekrytera fler äldre medarbetare till vår verksamhet.

Meny Språk