Affärsetik

Vår uppförandekod och våra affärsetiska riktlinjer definierar de krav och förhållningssätt som både medarbetare som samarbetspartners förväntas leva upp till.

Clas Ohlson har nolltolerans mot korruption och mutor. Vi arbetar för att alla ska förstå sin roll och företagets förväntningar att alltid agera i enlighet med våra affärsetiska riktlinjer oavsett var i världen vi gör våra affärer. Utbildningar av medarbetare pågår kontinuerligt.

Vårt mål

Under 2017/2018 ska vi fortsätta utbilda medarbetare och samarbetspartners samt koppla frågan tydligare till mänskliga rättigheter.

Styrning

De affärsetiska riktlinjerna är en del av vår uppförandekod som inkluderas i samtliga inköpsavtal, och som vi strävar efter att inkludera i alla större avtal. Ansvaret för riktlinjerna ligger hos chefsjurist. 

Meny Språk