Affärsetik

Vår uppförandekod och våra affärsetiska riktlinjer definierar de krav och förhållningssätt som både medarbetare som samarbetspartners förväntas leva upp till.

Clas Ohlson har nolltolerans mot korruption och mutor. Vi arbetar för att alla ska förstå sin roll och företagets förväntningar att alltid agera i enlighet med våra affärsetiska riktlinjer oavsett var i världen vi gör våra affärer. Utbildningar av medarbetare pågår kontinuerligt.

  • Vårt mål var att under verksamhetsåret 2017/18 utbilda medarbetare och samarbetspartners samt koppla affärsetik tydligare till mänskliga rättigheter.

Clas Ohlson har en stark företagskultur och vår värdegrund är utgångspunkten för att vara ett ansvarsfullt och förtroendeingivande företag. Clas Ohlson och samhället av lagenligt agerande i ett affärsklimat som är fritt från korruption, jäv och otillåtna konkurrensbegränsningar.

De största riskerna avseende korruption finns inom leverantörsledet samt vid ingående av större avtal. Erbjudande från leverantörer eller samarbetspartners om deltagande i evenemang, intressekonflikter i inköpsprocessen och mutförsök i samband med revision av leverantörer förekommer också. 

Styrning

Vi arbetar för att alla ska förstå sin roll och alltid agera i enlighet med våra affärsetiska riktlinjer, oavsett var i världen vi gör våra affärer. Därför genomför vi regelbundet utbildningar för ledande befattningshavare och för medarbetare som arbetar med större inköp och avtal, men också för våra agenter i Asien. Utbildningen genomförs i mindre grupper, på relevant språk och med lokal anpassning. Att hantera affärsetiska risker är särskilt viktigt då vi expanderar till nya inköpsmarknader.

Vår uppförandekod och affärsetiska riktlinjer beskriver Clas Ohlsons åtagande att upprätthålla höga etiska normer när vi gör affärer och våra förväntningar på varje enskild medarbetare och samarbetspartner.

De affärsetiska riktlinjerna och uppförandekoden inkluderas i samtliga inköpsavtal och vi strävar efter att inkludera dem i alla större avtal. Vi är tydliga med att brott mot de affärsetiska riktlinjerna kan leda till arbetsrättsliga och straffrättsliga konsekvenser eller att samarbeten avslutas.

Meny Språk