Hållbarhetsagenda

Hållbarhet är en förutsättning för långsiktigt lönsamma affärer. Hos Clas Ohlson integrerar vi miljö och sociala aspekter i bolagets strategi och organisation. Det här gör vi under mottot: "Härifrån till hållbarheten."

Härifrån till hållbarheten, som symboliseras av den gröna pratbubblan, sätter fokus på vårt hållbara erbjudande. Våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga med att de produkter och tjänster som vi säljer är säkra att använda, har tillverkats under goda arbetsförhållanden och transporterats med så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt.

För att lyckas med utmaningen att ta fram ett hållbart erbjudande krävs också att vi hela tiden utvecklar vårt sortiment och våra tjänster så att de möjliggör en mer hållbar livsstil.

Härifrån till hållbarheten beskriver även den resa vi gör som bolag. Den förtydligar vår ambition och beskriver våra viktigaste frågor.

Vi har åtta prioriterade hållbarhetsområden som hjälper oss att navigera längs vägen. Dessa har definierats i en strukturerad process, som innefattar dialog med företagets viktigaste intressenter, och som dokumenteras i en väsentlighetsanalys.

Ambitioner

2020: Ett hållbart kunderbjudande

Vi främjar produkter och tjänster för en mer hållbar livsstil och hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan.

Vårt hållbara kunderbjudande har en tydlig roll och bidrar till att nå Clas Ohlsons vision. Vi preciserar vår roll inom cirkulär ekonomi.

Långsiktig ambition: En resurseffektiv värdekedja

Vi återanvänder, återvinner och uppfinner produkter och tjänster, samt utvecklar vårt sätt att arbeta. Allt för att bidra till en mer resurseffektiv värdekedja.

Mot en resurseffektiv värdekedja

Vår långsiktiga ambition är att bidra till en resurseffektiv värdekedja. Vi har identifierat tre viktiga prioriteringar i strategin 100 år till som ska ta oss närmare denna ambition:

  • Utveckla hållbarhetsaspekten i vårt produkterbjudande.
Vårt hållbara kunderbjudande har en tydlig roll och utgör en viktig del i vår hållbarhetsstrategi. Vi vill främja produkter och tjänster för en mer hållbar och cirkulär livsstil genom återanvändning, genom att förlänga livet på produkter och genom att möjliggöra återvinning av våra produkter när de är uttjänta. Vi arbetar också med att säkra att våra produkter inte innehåller farliga kemikalier eller ämnen som utgör en miljörisk. Vi hjälper på så sätt våra kunder att minska sin miljöpåverkan. 
 
Kriterierna för produkter för en mer hållbar livsstil har uppdaterats under verksamhetsåret och modellen som har tagits fram är inriktad på ständig förbättring; den är relativ och bygger på att kunskapsnivån inom hållbarhet och i samhället ständigt utvecklas vilket gör att produkter behöver bedömas om efter en viss tid. Vårt mål är att 25% av våra sålda produkter vid utgången av verksamhetsåret 20/21 skall vara mer hållbara.
  • Utveckla och marknadsföra resurseffektiva serviceerbjudanden som bidrar till en cirkulär ekonomi.

Genom att utöka vårt serviceerbjudande, självständigt och tillsammans med samarbetspartners, bidrar vi till en mer resurseffektiv värdekedja och underlättar för våra kunder att göra en förflyttning mot en mer cirkulär ekonomi och livsstil. Inom detta fokusområde ligger såväl att ytterligare utveckla befintliga erbjudanden såsom Hyr hos Clas, Clas Fixare och reparationstjänster som affärsutveckling, samarbete med tredje parter (som kommer att bli viktigare och viktigare) men också informera om och utbilda våra medarbetare i att berätta för våra kunder om våra hållbara lösningar.

  • Skapa möjlighet att minska koldioxidpåverkan från e-handel och hemleveranser.

Att möta kundernas efterfrågan avseende en tillgänglig, enkel och snabb leverans, till låg eller ingen kostnad vid e-handelsköp är en utmaning för samtliga aktörer när det kommer till befintlig infrastruktur, kostnader och miljöpåverkan.

Vi kommer att arbeta med att optimera våra logistikflöden så att de anpassas ytterligare till e-handeln, ta fram smarta förpackningslösningar, arbeta med ökad fyllnadsgrad och mindre förpackningsmaterial i våra leveranser. Vi kommer också att fortsätta erbjuda våra kunder olika alternativa leveranssätt såsom beställning på internet och upphämtning i butik samt möjliggöra lokala, mer miljövänliga leveranser från våra butiker.

Vi behöver även hantera denna snabba transformation av detaljhandeln, som är en utmaning från ett hållbarhetsperspektiv, genom innovativa och smarta samarbeten. I slutet av 2017 startades exempelvis ett strategiskt samarbete med MatHem för att ge våra kunder möjlighet att enkelt få leverans av varor hela vägen hem på samma gång som deras matvaror levereras. Detta gör att vi kan optimera själva transporten genom samlastning och därmed minska utsläppen i samband med hemleverans.

Meny Språk