Om styrelsen

Styrelse

Det är Clas Ohlsons aktieägare som varje år vid årsstämman utser bolagets styrelse. Styrelsen består av åtta ledamöter, som är valda av årsstämman. Utöver dessa ingår också två ledamöter och två suppleanter som representanter för de fackliga organisationerna inom företaget. Dessa utses av sin respektive organisation.

Styrelsen uppfyller kodens krav på oberoende. Samtliga ledamöter förutom Mathias Haid och Göran Sundström anses som oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare.

Clas Ohlson strävar efter mångfald, innefattande att, över tid, ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män i styrelsen. Könsfördelningen i styrelsen bland de bolagsstämmovalda ledamöterna har under verksamhetsåret varit fem män (62,5 procent) och tre kvinnor (37,5 procent). Föregående år var fördelningen fyra män (50 procent) och fyra kvinnor (50 procent).

Vid årsstämman 2020 invaldes Patrik Hofbauer och Mengmeng Du.

Styrelsens möten

Direkt efter årsstämman hålls ett konstituerande styrelsemöte där styrelsens arbetsordning samt instruktion till bolagets vd fastställs. Vid detta möte utses även ledamöter till styrelsens revisions- och ersättningsutskott samt firmatecknare för bolaget.

Utöver detta möte har styrelsen ytterligare minst sju möten under verksamhetsåret. Dessa hålls kvartalsvis i samband med offentliggörandet av bolagets ekonomiska rapporter och därutöver en gång i juni inför slutförandet av årsredovisningen, en gång i samband med årsstämman samt en gång under hösten för strategiska diskussioner. Strategimötet brukar pågå i två dagar medan övriga möten normalt pågår i en dag. På strategimötet diskuteras i huvudsak frågor avseende koncernens mål och strategier, sortiment, etableringsstrategi och större investeringar.

Under rådande omständigheter 2020/21 har vi anpassat styrelsesammanträden och hållit styrelsemöten digitalt.

På övriga möten hanteras i huvudsak sedvanliga styrelsefrågor, bolagets rapporter och avrapportering från styrelsens utskott.

På tre av styrelsemötena deltar bolagets revisorer och avrapporterar vad som framkommit under revisionen. Styrelsen träffar revisorerna en gång per år utan att företagsledningen är närvarande. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 17 styrelsemöten. Styrelsen utvärderar sitt arbete årligen.

Styrelsens arbetssätt

Styrelsens arbetsordning förelägger vilka punkter på dagordningen som ska vara fasta och vilka som kan variera. Normalt ska varje styrelsemöte innehålla en fördjupning inom ett specifikt tema för att kunna ge styrelsen en fördjupad kunskap och förståelse i de olika delarna av bolagets verksamhet. Vid behandlingen av dessa områden kan även tjänstemän från bolaget delta som föredragande.

Frågor som hanterats i styrelsen under året är strategisk inriktning, uppföljning av affärsplan, genomgång av riskhantering, väsentliga verksamhetsprocesser, utvecklingen av nuvarande marknader och expansion samt hållbarhetsmål.

Arbetet i styrelsens utskott utgör en viktig del i styrelsearbetet. Styrelsen har upprättat instruktioner för utskottens arbete. Ersättningsutskottet och revisionsutskottet bereder de frågor som inryms inom utskottens arbetsområden. De frågor som behandlas på utskottsmötena protokollförs och delges övriga styrelseledamöter på styrelsesammanträdena.

Arbetsordningen anger också att styrelsen minst två gånger per år ska sammanträffa med bolagets revisorer. Därutöver reglerar arbetsordningen vissa formella frågor såsom kallelseregler och sekretess.

Styrelsens sammansättning och närvaro under verksamhetsåret 2019/20201

Ledamot 2,3 Invald Oberoende5,6 Styrelsemöten Revisionsutskott Ersättningsutskott Valberedning
Kenneth Bengtsson 2013 Ja 17/174   4/44 3/3
Mathias Haid7 2015 Ja/ Nej6 15/17
  4/4  
Göran Näsholm 2015 Ja 16/17   4/4  
Göran Sundström7 2014 Ja/ Nej6 17/17 11/114   3/3
Anne Thorstvedt Sjöberg 2017 Ja 16/17    
 
Charlotte Strömberg 2017 Ja 17/17 10/11    
Margareta Lehmann 2018 Ja 17/17      
Håkan Lundstedt 2018 Ja 12/17 8/11    

De fackliga organisationerna har haft 4 representanter i styrelsen.

För ytterligare information om styrelseledamöter, se denna sida. Styrelsens och utskottens arbete beskrivs överst här på sidan, eller mer detaljerat i årsredovisningen på sidorna 47-55.

2 För uppgift om födelseår, arbetslivserfarenhet, uppdrag och aktieinnehav se denna sida.

3 Ledamöternas ersättningar framgår av denna sida.

Ordförande

5 Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

6 Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Företräder eller är stor aktieägare. För att se stora aktieägare, se denna sida. 

 

Styrelsens arbetskalender

Meny Språk