Ersättningar till styrelsen

Till styrelsens ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut.

Styrelseledamöter som är anställda i bolaget erhåller ej styrelsearvode.
Pension eller övriga incitamentsprogram utgår ej till bolagets styrelse. Inga styrelsearvoden har utgått i dotterbolagen.

styrelsen-18-19.jpg

Vid årsstämman 2018 invaldes Håkan Lundstedt och Margareta Lehmann i styrelsen.

Könsfördelning i styrelsen bland de bolagsstämmovalda ledamöterna har under verksamhetsåret varit fem män och tre kvinnor. Fördelningen blir således 62,5 procent män och 37,5 procent kvinnor.

Meny Språk