Revisorer

Årsstämman utser årligen revisorer för moderbolaget.

På årsstämman den 8 september 2018 utsågs Deloitte till revisorer, med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor.

Kent Åkerlund är auktoriserad revisor hos Deloitte. Deloitte är valda till och med årsstämman i september 2019.

  Koncernen Moderbolaget
  2017/18 2016/17 2017/18 2016/17
Revisionsuppdraget 2,0 2,0 1,3 1,1
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,2 0,1 0,1 0,0
Skatterådgivning 0,1 0,3 0,1 0,3
Övrigt 0,5 0,1 0,5 0,0
Summa  2,8 2,5 2,0 1,4

Arbetet utöver revision handlar i första hand om frågeställningar beträffande konsultationer i skattefrågor samt redovisningsreglerna IFRS. Revisorernas oberoende ställning säkerställs dels av revisionsbyråns interna riktlinjer, dels av styrelsens riktlinjer som anger vilka uppdrag revisionsbyrån får åta sig utöver revision.

Meny Språk