Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 kommer att äga rum fredag 9 september 11:00 i Tegera Arena i Leksand. Stämmolokalen öppnas kl. 09.45 för registrering samt enklare förtäring.

Anmäl dig till årsstämman här: https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/

 

Vänligen observera att årsstämman numera äger rum en fredag och att arrangemanget därmed har ett nytt format. Det innebär att den produktmässa vi har anordnat under ett antal år inte längre äger rum samt att arrangemanget avslutas direkt efter stämman eftersom kaffe och smörgås serveras före stämman.

Styrelsen har beslutat att de aktieägare som så önskar även ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen.

Deltagande i stämmolokalen

Den som önskar närvara i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, ska

  • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 1 september 2022, och
  • senast måndagen den 5 september 2022 anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Clas Ohlson AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 0247-44600, via hemsidan http://about.clasohlson.com, eller per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.

Vid anmälan ska aktieägaren (eller ombud för aktieägaren) uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två). Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 2 september 2022. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls på bolagets hemsida, http://about.clasohlson.com, och kommer även att skickas per post till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Bifogade filer

Meny Språk