Kemikalier i varor

Reach (EC/1907/2006)

Reach reglerar ämnen i bilaga XVII, bilaga XIV och på Reachs kandidatlista. Clas Ohlsons krav beskrivs här.

Antalet ämnen på Reachs kandidatlista ökar snabbt. När ett ämne som finns i någon vara vi köper föreslås för kandidatlistan ska leverantören genast informera Clas Ohlson. Vi behöver också veta koncentration av ämnet i varan, och ämnets funktion. Clas Ohlson agerar enligt den svenska definitionen ”en gång en vara – alltid en vara”. Se förklaring här.

Biocidförordningen (EC/528/2012)

Biocidförordningen (BPR, förordning EC/528/2012) reglerar bekämpningsmedel och biocider som skyddar människor, djur, material och varor från skadliga organismer, t.ex. skadedjur och bakterier, genom den aktiva substansen i biociden/bekämpningsmedlet.  

Biocidförordningen reglerar också användningen av varor behandlade med eller innehållande en eller flera biocider, till exempel behandlingar mot mögel, lukt eller bakterier.

En vara får inte vara behandlad med en biocid om det inte är specifikt och skriftligt överenskommet med Clas Ohlson. Om en vara är behandlad med en biocid måste leverantören informera Clas Ohlson om vilket ämne det är, att ämnet är registrerat och godkänt samt att det är godkänt för den specifika användningen i varan.

POP-förordningen (EC/850/2004) om långlivade organiska föreningar

(tilläggsförordning EC 519/2012)

Stockholmskonventionen (EC/850/2004) och förordning (EC/519/2012) om långlivade organiska föreningar är en internationell miljööverenskommelse, signerad 2001 och tillämpad sedan maj 2004. Den syftar till att eliminera eller begränsa produktion och användning av långlivade organiska föreningar (persistent organic pollutants, POP). 

Alla ämnen reglerade i POP-förordningen är förbjudna i varor och kemiska produkter, och får inte finnas i någon vara såld till Clas Ohlson. Koncentrationen i produkten ska vara under detektionsgränsen enligt standardtestmetoder och detektionsgränser.  

Var extra uppmärksam på följande ämnen:

Ämne/ ämnesgrupp

Användning

Testmetod

Detektions-gräns

Gränsvärde

SCCP

Mjukgörare, flamskydd, används i huvudsak i mjukgjord PVC, PU och gummi.

Metod baserad på ISO 12010. Analys med GC-MS.

50 mg/kg

N.D

1000 mg/kg  

PFOS

Vatten- och smutsavstötning. Listad i annex I del B.

CEN/TS 15968, solvent extraction, liquid chromatography-mass spectrometry (LCMS) analysis.

0,5 μg/m2

N.D

Bromerade flamskydds-medel

Flamskyddsmedel listade i både annex A och B.

GC-MS

50 mg/kg

N.D

Förpackningar (EC/94/62)

Förpackningar och komponenter i förpackningar får inte innehålla mer än 100 µg/g summa av bly, kadmium, kvicksilver och krom VI+.

Nationella krav för Clas Ohlsons marknader

Substance

Scope

Reference

Limit   value

Mercury

Articles   or packaging

Swedish requirement, SFS 1998:944). 

Norwegian requirement FOR 2004-06-01 no 922,

10   mg/kg

PFOA, salts or esters of PFOA

CAS
335-67-1,
3825-26-1,
335- 95-5,
2395-00-8,
335-93-3,
335-66-0,
376-27-2,
3108-24-5

Consumer   articles

Norwegian requirement FOR 2004-06-01 no 922

0.1% w/w in each part of the product.   Coated items may not contain more than 1 μg/m2in each part of the product 

Decabromodiphenyl   ether CAS 1163-19-5

Articles

Norwegian   requirement FOR 2004-06-01 nr 922

0.1%   w/w

Tetrachlormethane,
CAS 56-23-5
1,1,2,2

Tetrachlorethane,
CAS 79-34-5
1,1,1,2

Tetrachlorethane,
CAS 630-20-6

Pentachlorethane,
CAS 76-01-7

Articles

German ChembotsV

Also regulated in Reach Annex XVII entry 32 and   34-38 for mixtures

0,1%   w/w

PCP, CAS 87-86-5

PCP salts, CAS 131-52-2

Articles 

German ChembotsV

5 mg/kg in treated parts

Formaldehyde

CAS 50-00-00

Wooden articles

German Bedarfgegenstände Verordnung

Release   max 0,1 mg/kg

MCCP

All articles

PVC, PU, rubber

Perform joint testing with SCCP.

Max   1000 mg/kg

Meny Språk