Etiske retningslinjer, Uppförandekod

Våre etiske retningslinjer er selve grunnlaget for arbeidet med oppfølging og utvikling i leverandørkjeden.

Clas Ohlsons etiske retningslinjer inneholder de kravene vi stiller til oss selv, våre produsenter, leverandører og samarbeidspartnere. Kravene omfatter blant annet arbeidsmiljø, arbeidsvilkår, miljøpåvirkning og antikorrupsjon.

Laste ned:

Vi etterstreber å være en ansvarlig arbeidsgiver og en god samfunnsborger i alle deler av vår virksomheten. Dette inkluderer administrasjon, innkjøp, distribusjon, salg, reparasjon og slutthåndtering av produkter. Vi skal vise respekt for og ta hensyn til menneskerettigheter, menneskers helse, sikkerhet og miljø.

Clas Ohlsons etiske retningslinjer er integrert i virksomheten vår og tydeliggjør våre krav når det gjelder menneskerettigheter, medarbeiders rettigheter, miljø, innvirkning på barns rettigheter og god forretningsskikk.

Retningslinjene bygger på FNs menneskerettighetserklæring, ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FNs prinsipper for barn og næringslivets samfunnsansvar. Clas Ohlson støtter FNs Global Compact.

Vi har gode prosesser for å kontrollere at de etiske retningslinjene blir fulgt, samt oppfølging av eventuelle brudd. Før vi innleder et samarbeid med en ny leverandør vurderer vi om kravene er oppfylt. Dersom leverandøren ikke oppfyller kravene eller er villig til å imøtekomme våre krav, innleder vi ikke samarbeid. Minst annethvert år blir leverandørene vurdert med hensyn til kravene i våre etiske retningslinjer.

Meny Språk