Rörelserelaterade risker

Rörelserelaterade risker är direkt hänförliga till affärsverksamheten med potentiell påverkan på resultat och finansiell ställning. Rörelserelaterade risker går vanligtvis att påverka och är ofta kopplade till organisationens processer, arbetssätt och kompetens.

Inköp av produkter

Beskrivning

Clas Ohlson köper idag drygt 40 procent av produkterna, direkt från tillverkare i Asien, varav merparten från Kina. Genom vårt egna inköpsbolag i Kina ska andelen inköp från Asien öka ytterligare. Detta möjliggör en förstärkning av bolagets konkurrenskraft. Det föreligger risk för mutor och korruption i inköpsprocessen, och leverantörer i låglöneländer innebär ökad risk för brister i arbetsförhållanden och respekt för mänskliga rättigheter. Den ökade exponeringen mot ett enskilt land innebär en ökad risk (politisk risk, transportrisk, valutarisk etc.).

Riskhantering

Clas Ohlsons uppförandekod och etiska riktlinjer gäller för alla våra leverantörer och avtal. Genom egna revisionsteam i Kina följer vi upp att kraven i vår uppförandekod efterlevs. Sedan början av 2017 ingår Clas Ohlson i Sedex för att ytterligare öka transparens avseende miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Clas Ohlson arbetar kontinuerligt med att utvärdera nya potentiella marknader för inköp, både inom Europa och i Asien.

Hållbarhetsrisker

Beskrivning

Vår affärsmodell utgör potentiell negativ påverkan på människor, miljö och samhälle.

Även om dessa risker ligger utanför vår direkta verksamhet, kan konsekvenserna av att inte adressera dem påverka Clas Ohlsons anseende som ett meningsfullt och trovärdigt varumärke. De kan också påverka det förtroende som medarbetare har för oss som arbetsgivare, vår marknadsposition, orsaka produktions- och leveransstörningar samt oförutsedda kostnader och lagbrott.

Riskhantering

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av vår affärsmodell och styrning. Grunden för arbetet är vår uppförandekod och våra etiska riktlinjer.

För ytterligare beskrivning av bolagets risker inom hållbarhetsområdet se vår års- och hållbarhetsredovisning, sidorna 136-137.

IT-system

Beskrivning

Clas Ohlsons verksamhet är i mycket stor utsträckning beroende av IT-stöd. Det är därför viktigt att IT-systemen ger ett bra stöd i den dagliga verksamheten och håller en god driftsäkerhet. Det är också viktigt för att säkerställa effektivitet som stöd vid beslutsfattande.

Intrång eller brister i hantering av kundinformation, medarbetarinformation eller affärskritiska data kan leda till minskat förtroende samt innebära en negativ påverkan på koncernens resultat.

Riskhantering

Under verksamhetsåret implementerades det nya affärssystemet (sCORE).

Clas Ohlson har en IT-policy och en Informationssäkerhetspolicy. Vid ny lagstiftning eller nya regelverk beslutas om åtgärder i god tid. Det finns standardiserade processer för implementering av nya system, byte av befintliga system samt den dagliga driften.

Clas Ohlson arbetar aktivt med att säkerställa att persondata hanteras på ett säkert sätt och i är i linje med gällande regelverk och ett omfattande arbete har under året genomförts i enlighet med GDPR, den nya europeiska dataskyddslagstiftningen. Ett omfattande arbete med GDPR har fortsatt under året.

Logistik

Beskrivning

Clas Ohlsons distributionscentral i Insjön utgör navet i koncernens distributionskedja. Hit kommer varor från leverantörer i Europa och tillverkare i Asien för att distribueras till samtliga butiker och onlinekunder. Att samla logistiken till en ort är förknippat med vissa risker, till exempel avbrott i kommunikation och infrastruktur, brand eller strejk.

En stor andel av bolagets koldioxidutsläpp är förknippade med produkttransporter.

Riskhantering

Clas Ohlson investerar kontinuerligt för att ytterligare effektivisera logistiken och arbetet i distributionscentralen.

Vi arbetar med underhåll och översyn av system, brandskydd och säkerhetssystem med mera.

Koncernen arbetar även kontinuerligt med översyn av distributionskedjan för att säkerställa effektivitet och minskad klimatpåverkan.

Medarbetare

Beskrivning

Clas Ohlson ska ha motiverade och duktiga medarbetare för att nå fastställda mål och strategier. Den geografiska placeringen av huvudkontor och stora delar av verksamheten i Insjön kan medföra svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Vår tillväxt ställer också stora krav på rekrytering, kompensutveckling och intern rörlighet.

Clas Ohlsons nya strategiska inriktning innebär viss kompetensomställning som kan påverka våra medarbetarna och vår förmåga att attrahera nya medarbetare med rätt kompetens.

Riskhantering

Clas Ohlson arbetar för mångfald och ökad flexibilitet. Clas Ohlson ska vara en arbetsplats där man som medarbetare kan utvecklas och växa med bolaget. Ledarskap, kompetensutveckling och bolagets tro på den enskilde medarbetaren rustar bolaget för framtiden och skapar en organisation som är redo att anta nya utmaningar.

Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande särbehandling.

Hyreskontrakt

Beskrivning

Clas Ohlson hyr de lokaler som butikerna har sin verksamhet i. Kontraktstiden varierar beroende på marknad.

Riskhantering

Clas Ohlson strävar efter att ha flexibla hyreskontrakt med möjlighet till omförhandling under kontraktets löptid.

Svinn

Beskrivning

Clas Ohlson utsätts dagligen för svinn, såsom till exempel butikssnatteri.

Riskhantering

Koncernen bedriver ett långsiktigt förebyggande arbete för att minska svinnet, bland annat genom utbildningsinsatser och teknisk utrustning. Vidare genomförs kontinuerlig uppföljning, utvärdering och anpassning av säkerhetsarbetet.

Regulatoriska risker

Beskrivning

Bolaget är verksamt i ett sammanhang där lagar och regelverk ständigt förändras och blir mer komplexa. Brister i tolkning eller efterlevnad kan skada bolagets anseende och medföra böter eller andra sanktioner.

Riskhantering

Clas Ohlson har ett etiskt förhållningssätt och väl fungerande intern kontroll. Vid ny lagstiftning eller regelverk beslutas åtgärder i god tid innan det nya regelverket implementeras.

Meny Språk