Finansiella risker

Finansiella risker är risker med potentiell påverkan på resultat och finansiell ställning.

Konjunktur

Beskrivning

Detaljhandeln i stort påverkas negativt av en svagare konjunktur och trots att Clas Ohlson säljer produkter som behövs i vardagen, påverkas försäljningen negativt av en svagare detaljhandel.

Riskhantering

Jämfört med många andra konkurrenter är vårt breda och prisvärda sortiment mindre känsligt för konjunktursvängningar.

Över 80 procent av våra produkter har ett pris lägre än 300 kronor. Clas Ohlsons erbjudande, innebär en lägre risk då efterfrågan inom en produktkategori kan öka, samtidigt som efterfrågan inom en annan minskar.

Valutor

Beskrivning

Bolaget har en stor valutaexponering främst genom försäljningen i Norge samt genom koncernens inköp. Ungefär hälften av inköpen görs i andra valutor än den svenska. De viktigaste inköpsvalutorna är USA-dollar (USD), hongkongdollar (HKD) och euro (EUR). Vidare är den svenska kronans utveckling mot den norska (NOK) viktig för koncernen, eftersom cirka 40 procent av försäljningen sker i Norge. Nettoexponeringen mot EUR är låg då bolaget får in valutan via försäljningen på den finska och tyska marknaden.

Koncernen har även en exponering mot brittiska pund (GBP) via försäljningen i Storbritannien.

Riskhantering

Terminsäkring görs månatligen i NOK och USD med förfall efter sex månader med hälften av det förväntade flödet i respektive valuta. På detta sätt är bolaget garanterat terminskursen på en stor del av inköpen men har samtidigt möjligheten/risken att handla de resterande inköpen till dagskurs.

Transportkostnader

Beskrivning

Priserna för båtfrakter kan variera relativt kraftigt beroende på världsmarknadspriset och valutaförändringar.

Riskhantering

Clas Ohlson hanterar förändringar av priser för båtfrakter genom en aktiv bevakning och bedömning av marknaden.

Vi strävar efter att öka samlastningen för att optimera fyllnadsgraden.

Råvarupriser

Beskrivning

Inköpspriserna för bolagets produkter påverkas i relativt stor utsträckning av världsmarknadspriserna på enskilda råvaror. Det gäller framför allt kablar och elektronik (koppar), batterier (zink), belysning (aluminium) och plastprodukter (olja). Terminssäkringar gentemot råvaror görs inte direkt av bolaget. Detta innebär en risk eftersom inköpspriserna på berörda artiklar påverkas av råvaruprisernas utveckling.

Riskhantering

Clas Ohlson har en har bred portfölj av produkter och påverkas därför mindre av förändringar för en specifik råvara.

En del av Clas Ohlsons leverantörer köper råvaror/material till fasta avtalade priser, vilket innebär en del indirekta säkringar.

Löneinflation

Beskrivning

Clas Ohlson påverkas av förändringar i lönenivån i de länder där företagets produkter tillverkas. Detta kan variera mellan olika produkter beroende på hur stor andel av tillverkningsprocessen som är arbetsrelaterad.

Riskhantering

Clas Ohlson arbetar fortlöpande med att hitta nya marknader för inköp, både inom Europa och i Asien.

Finansiering och likviditet

Beskrivning

Bolagets likviditet följer strukturen för säsongsmässiga in-och utbetalningar, medförande att likviditeten är lägre under hösten i samband med lageruppbyggnad inför julhandeln och utdelning.

Riskhantering

Det arbetas kontinuerligt med att styra och balansera kassaflödet via försäljning, inköp, kostnader, kapitalbindning med mera mot uppsatta mål. Utdelning avseende verksamhetsåret 2018/19 föreslås till årsstämman 2019 att fördelas på två lika stora utbetalningstillfällen.

Meny Språk