Risker och osäkerhetsfaktorer

För att kunna utveckla ett attraktivt och relevant kunderbjudande och säkra vår framtida konkurrenskraft måste vi förstå hur omvärlden förändras. Den verksamhet som Clas Ohlson bedriver medför risker som i varierande omfattning kan påverka koncernen negativt.

Riskerna kan delas in i strategiska, rörelserelaterade och finansiella risker. Koncernens riskbild kan snabbt förändras och vi arbetar kontinuerligt för att uppdatera risksituationen och säkerställa en snabb och effektiv riskhantering. Strategiska, rörelserelaterade och finansiella risker påverkar våra möjligheter att uppnå våra strategiska och verksamhetsrelaterade mål. Genom att skapa medvetenhet om verksamhetens risker kan de kontrolleras, begränsas och hanteras. Rätt hanterat kan risker leda till möjligheter och addera värde till verksamheten.

Riskhanteringsprocess

Clas Ohlson arbetar kontinuerligt med att uppdatera koncernens risksituation och detta sker genom en systematisk process där risker identifieras, värderas, hanteras och rapporteras. Prioritet läggs på de risker som bedöms kunna ha störst negativ påverkan utifrån sannolikhet och tänkbar påverkan på verksamheten. Klassificering görs också utifrån hur väl genomförda motåtgärder motsvarar önskad nivå. Detta arbete utförs i respektive funktion med utgångspunkt från koncernledningens sammansättning. Rapportering av genomförda åtgärder och förändringar i riskbedömningar görs internt två gånger per år och vid behov löpande.

 

Riskerna sammanställs i riskkartor för att tydliggöra den samlade exponeringen och var åtgärder bör prioriteras. Kartläggningen görs på koncernnivå och utgör en viktig del för bolagsledningens och styrelsens strategiska och operativa styrning. Arbetet med att sammanställa, samordna och utveckla riskhanteringen görs av Clas Ohlsons riskkommitté. Vår verksamhet påverkas av snabba förändringar och i takt med att bolaget växer och utvecklas har detta arbete även fortsatt en hög prioritet.

Strategiska risker

De strategiska riskerna syftar till att säkerställa att bolagets affärsmodell på lång och kort sikt uppfyller kundernas och övriga intressenters krav och önskemål. Vidare avser de strategiska riskerna att påvisa förändringar i omvärlden med potentiellt betydande effekter på Clas Ohlsons verksamhet och affärsmål. Risker av strategisk karaktär utgörs främst av risker förknippade med omvärldsförändringar och ökad konkurrens, teknologiskifte och kunders köpbeteende, marknadspositionering, sortiment och erbjudande, tillväxt samt bolagets pågående strategiimplementering.

Läs mer

Rörelserelaterade risker

Rörelserelaterade risker är direkt hänförliga till affärsverksamheten med potentiell påverkan på resultat och finansiell ställning. Rörelserelaterade risker går vanligtvis att påverka och är ofta kopplade till organisationens processer, arbetssätt och kompetens. Risker av rörelsekaraktär utgörs främst av risker förknippade med inköp av produkter, hållbarhet, IT-system, logistik, nyckelpersoner, hyreskontrakt, svinn och regulatoriska risker.

Läs mer 

Finansiella risker

Finansiella risker är risker med potentiell påverkan på resultat och finansiell ställning. Risker av finansiell karaktär utgörs främst av risker förknippade med konjunkturförändringar, valutaexponering, transportkostnader, råvarupriser och löneinflation.

Läs mer

Valutor, valutasäkringar och valutarörelser

Bolaget har en stor valutaexponering främst genom försäljningen i Norge samt genom koncernens inköp. Ungefär hälften av inköpen görs i andra valutor än den svenska. Terminssäkring görs månatligen i USD och NOK med förfall efter sex månader med hälften av det förväntade flödet i respektive valuta. På detta sätt är bolaget garanterat terminskursen på en stor del av växlingarna men har samtidigt möjligheten/risken att handla de resterande växlingarna till dagskurs.

Meny Språk