Revisorer

Årsstämman utser årligen revisorer för moderbolaget.

På årstämman den 12 september 2020 omvaldes Deloitte till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma i september 2021. Bolaget har underrättats om att Johan Telander ska vara huvudansvarig revisor.

  Koncernen Moderbolaget
  2019/20 2018/19 2019/20 2018/19
Revisionsuppdraget 2,3 2,3 1,2 1,4
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,5 0,3 0,5 0,2
Skatterådgivning 0,2 0,1 0,0 0,0
Övrigt 0,3 0,1 0,1 0,0
Summa  3,2 2,7 1,8 1,6

Arbetet utöver revision handlar i första hand om frågeställningar beträffande konsultationer i skattefrågor samt redovisningsreglerna IFRS. Revisorernas oberoende ställning säkerställs dels av revisionsbyråns interna riktlinjer, dels av styrelsens riktlinjer som anger vilka uppdrag revisionsbyrån får åta sig utöver revision.

Meny Språk