Resurseffektive forretningsmodeller

Clas Ohlson vil bidra til en mer sirkulær økonomi.

Dagens forbruk av produkter bygger i stor grad på lineære modeller som bidrar til en kraftig overbruk av ressurser.

Dette fører i sin tur til forskjellige typer miljøproblem, som klimaendringer, spredning av kjemiske stoffer og forurensing av jord og vann.

Gjennom å fortsette å utvikle mer ressurseffektive forretningsmodeller kan Clas Ohlson bidra til en mer sirkulær økonomi. Dette utviklingsarbeidet bidrar også til å styrke vårt kundetilbud og åpner muligheter for vekst innen nye tjenesteområder.

Hvordan vi arbeider

Vårt arbeid med å utvikle mer ressurseffektive forretningsmodeller gjøres hovedsakelig innen følgende tre områder:

Forlengning av produktenes levetid

Med et voksende reservedelssalg og reparasjons- og vedlikeholdsservice forlenger vi produktenes levetid. Clas Ohlsons salg av reservedeler har økt markant de siste årene – en økning på neste 500 prosent siden 2011.

Gjenbruk av produkter og komponenter

Vi har en omfattende reparasjonsvirksomhet i våre egne verksteder, noe som er en viktig del av vår kundeservice. Dette innebærer også at vi kan effektivisere distribusjonen vår og markant minske andelen varer som kasseres. Reparerte produkter gjenbrukes av våre kunder eller selges til lavere priser. I de tilfellene et produkt ikke kan repareres, brukes det i stedet som reservedeler.

Vi ønsker også å kunne ta imot brukte produkter og komponenter for at de skal kunne gjenbrukes. Det første vellykkede eksemplet er at vi nå løpende tar tilbake tomme blekkpatroner og tonerkassetter til skrivere. Alle blekkpatroner av vårt eget varemerke om vi tilfører markedet er gjenfylt minst én gang. For å motivere kundene til å levere inn tonere/patroner tilbyr vi pant, noe som har økt innsamlingen markant.

Utleie av verktøy

Siden sommeren 2017 har Clas Ohlson drevet et forsøksprosjekt i åtte butikker i Sverige og Norge, hvor kundene kan leie verktøy. Dette gjør vi som en tjeneste til de kundene som kun har et begrenset behov for verktøy.

Vårt mål

Vi arbeider for å definere mål.

Meny Språk