Energieffektivitet

Den økende drivhuseffekten er et stadig høyere prioritert spørsmål i vår verden.

Kunder og andre interessenter forventer at vi som selskap jobber med å minske energibruken og utslippet av karbondioksid i verdikjeden vår. Når vi fortsetter å vokse som selskap er det derfor viktig at vårt karbondioksidutslipp fra transport og salg ikke vokser i samme takt.

Mer enn 80 prosent av de utslippene vi har størst mulighet til å påvirke, er knyttet til varetransport. Vi har derfor spesielt prioritert å redusere disse utslippene. I tillegg til transport jobber vi også kontinuerlig med å effektivisere bruken av strøm og varme i våre butikker, kontor og distribusjonssentral.

Hvordan vi arbeider

Vi organiserer transportene våre for å få høyere leveransesikkerhet, lavere kostnader og mindre miljøbelastning. Dette betyr at vi hele tiden streber etter å øke andelen transporter som går med båt og tog. Så godt som alt gods fra Asia går med båt til Göteborgs havn og transporteres deretter med tog til distribusjonssentralen vår i Insjön.

Vareflyten fra våre europeiske leverandører går til Helsingborgs havn, hvor varene samles opp for togtransport til Insjön. Vi har også lykkes med å legge om en stor del av uttransporteringene til butikk slik at også disse går med tog.

I tillegg til å legge transportene våre til tog, arbeider vi også med å øke fyllingsgraden i godscontainerne våre fra Asia.

I butikken

I butikkleddet benytter vi oss av Clas Ohlsons designmanual for å systematisere arbeidet med energi- og ressurseffektivisering. Manualen spesifiserer blant annet at LED-belysning skal installeres i nye butikker.

Våre mål

Transport

Tidligere var målet vårt å minske de relative CO2-utslippene fra transport med minst 50 prosent i perioden 2007–2020, til 16 gram CO2 per tonnkilometer. Dette målet nådde vi allerede i mai 2017. Målet ble da revidert til å minske CO2-utslippene relativt til omsetningen vår.

Vi fortsetter med å legge om transportene våre til miljømessig bedre transporttyper for å minske Clas Ohlsons utslipp av CO2. Andelen tog skal øke på bekostning av lastebil og utgjøre halvparten av den totale landtransporten i løper av 2020. 

Meny Språk