Etiske retningslinjer

Clas Ohlson bestreber seg på å være en ansvarlig arbeidsgiver og en god samfunnsborger. I alle deler av virksomheten - inkludert innkjøp, distribusjon, salg, reparasjon og sluttbehandling av produkter - skal vi vise respekt for og ta hensyn til menneskerettigheter, menneskers helse og sikkerhet og miljøet.

Clas Ohlsons etiske retningslinjer er integrert i virksomheten og redegjør for våre krav når det gjelder menneskerettigheter, ansattes rettigheter, miljøet, innvirkning på barns rettigheter og forretningsetikk.

Retningslinjene bygger på FNs menneskerettighetserklæringer, ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, FNs veiledende prinsipper for foretak og menneskerettigheter, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FNs barnerettighetsprinsipper. Clas Ohlson støtter FNs Global Compact.